Vergoeding en kosten van wijkverpleging/ thuiszorg door Prizorg

Prizorg levert wijkverpleging/ thuiszorg, verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Deze zorg kan nodig zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte of een lichamelijke beperking. Voor wijkverpleging is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wijkverpleging wordt vanuit het basispakket vergoed. Er geldt geen eigen bijdrage voor deze zorg. Ook het eigen risico geldt niet. De Nederlandse Zorg Autoriteit NZA stelt jaarlijks de maximale tarieven voor wijkverpleging/ thuiszorg vast.
De wijze van vergoeding van de geleverde zorg is afhankelijk of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met Prizorg, zogenaamde gecontracteerde zorg. Bij gecontracteerde zorg brengen wij de kosten van de geleverde zorg rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar, hiervoor heeft Prizorg een contract afgesloten met deze verzekeraar. Dit betekent dat Prizorg niet factureert aan de cliënt, maar alles gaat rechtstreeks via de zorgverzekeraar.

Prizorg heeft overeenkomsten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

 

Ongecontracteerde zorg
Er kan echter ook sprake zijn van ongecontracteerde zorg, in dat geval heeft Prizorg geen overeenkomst met een zorgverzekeraar afgesloten. In dat geval is doorgaans toestemming nodig van de zorgverzekeraar. Er moet dan een machtiging aangevraagd worden.
Wij brengen dan de kosten van de zorg rechtsreeks bij de cliënt in rekening, deze moet zelf de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Wij weten niet welke zorg u wel of niet vergoed krijgt, uw zorgverzekeraar bepaalt welke zorg u vergoed krijgt en hoeveel. De vergoeding is afhankelijk van de verzekeraar en de soort polis. Wij informeren u dan ook over het volgende:

  1. Prizorg zal samen met u een machtiging bij uw zorgverzekeraar aanvragen om de zorg te verlenen;
  2. Uw zorgverzekeraar zal vervolgens besluiten welke zorg wij mogen leveren en hoe lang die zorg mag duren, dit is een besluit of beschikking van uw zorgverzekeraar;
  3. Prizorg zal op basis van dit besluit van uw zorgverzekeraar deze zorg ook uitvoeren;
  4. Prizorg zal de kosten van deze zorg aan u factureren, waarna u dit zelf moet declareren bij uw zorgverzekeraar;
  5. De meeste verzekeraars beoordelen de declaratie binnen 10 werkdagen en betalen de vergoeding aan u uit, maar hier heeft Prizorg geen enkele invloed op;
  6. Prizorg weet alleen bij wie u verzekerd bent en onder welk polisnummer, maar weet niet wat u wel of niet verzekerd heeft of welke eigen risico’s u heeft in uw polis. Wij kunnen dus niets zeggen over de betaling en vergoeding van uw declaratie door uw zorgverzekeraar. Over het algemeen kan wel gezegd worden dat hoe goedkoper de zorgverzekering is, hoe lager de vergoeding dan wel hoe hoger de eigen bijdrage.
  7. Of u een eigen bijdrage moet betalen of niet is hierdoor bij ons niet bekend, dat bepaalt uw verzekeraar op basis van de polisvoorwaarden waar u voor heeft gekozen;
  8. De maximale kosten van wijkverpleging zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit, NZA. Voor 2022 bedragen de maximale NZA tarieven:

 

Prestatiebeschrijvingen

NZA tarief 2022

Persoonlijke verzorging

€ 60,24 per uur

Oproepbare verzorging: verzorging buiten de afgesproken tijden

€ 64,52 per uur

Verpleging

€ 78,34 per uur

Oproepbare verpleging: verpleging buiten de afgesproken tijden

€ 83,92 per uur

Gespecialiseerde verpleging

€ 98,26 per uur

Advies, instructie en voorlichting

€ 95,60 per uur

 

Prizorg kiest als zorgorganisatie er voor, mede vanuit haar visie op zorg én gezien haar maatschappelijke verantwoording, om de kosten van haar zorgverlening onder het maximale tarief te houden.

 

Prestatiebeschrijvingen

Prizorg tarief 2022

Persoonlijke verzorging

€  per uur

Oproepbare verzorging: verzorging buiten de afgesproken tijden

€  per uur

Verpleging

€  per uur

Oproepbare verpleging: verpleging buiten de afgesproken tijden

€  per uur

Gespecialiseerde verpleging

€  per uur

Advies, instructie en voorlichting

€  per uur

 

De kosten van de zorg worden per eenheden van 5 minuten in rekening gebracht.
Indien uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft afgesloten met Prizorg, zal op basis van bovenstaande tarieven de kosten van de geleverde zorg bij u in rekening worden gebracht.
De vraag in welke mate uw zorgverzekeraar doe kosten van de thuiszorg vergoed kan niet van te voren worden beantwoord door Prizorg, elke verzekeraar hanteert andere vergoedingspercentages. Daarnaast is de soort van polis van belang op de mate waarop de vergoedingspercentages door zorgverzekeraars wordt bepaald.

Indien een cliënt er voor kiest om wijkverpleging/ thuiszorg bij Prizorg af te nemen en deze heeft een zorgverzekering welke niet gecontracteerd is, zal Prizorg dit van te voren nadrukkelijk melden bij de cliënt.
Deze zal er op gewezen worden dat het mogelijk is dat niet 100% van de kosten vergoed wordt, hoewel in veel gevallen dit wel het geval zal zijn. Het deel van de kosten welke niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar zal zelf moeten worden betaald.
In de zorgovereenkomst wordt dit ook nadrukkelijk vermeld, de cliënt dient ook voor akkoord te tekenen, zodat er achteraf geen verassingen of discussies kunnen ontstaan.