Privacy

Prizorg beschermt uw persoonsgegevens in lijn met de nieuwe privacywet AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. AVG houdt in dat wij alleen persoonsgegevens van u verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Prizorg gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Elke zorgverlener van Prizorg speelt hierbij een belangrijke rol.

Met de privacywetgeving heeft u recht:

1 Om uw dossier in te zien
U heeft recht om uw medisch dossier in te zien. De aantekeningen van medewerkers vallen hier buiten. Ook heeft u recht op een kopie van uw medische gegevens. Deze is gratis. Wilt u meerdere kopieën? Dan kunnen wij hiervoor een vergoeding vragen. In bijzondere gevallen mag Prizorg uw toegangsverzoek tot uw dossier of een gedeelte ervan weigeren. De weigering heeft dan te maken met het schaden van de privacy van een ander.

2 Om gegevens digitaal mee te nemen naar een ander aanbieder
Het recht om gegevens digitaal mee te nemen naar een aanbieder geldt voor een deel van de gegevens in het medisch dossier. Welke gegevens vallen onder dit recht? Dat zijn gegevens die u zelf bewust heeft verstrekt. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door bijvoorbeeld het gebruik van een woonzorgtechnologie. Na het verlenen van uw zorgdossier aan een ander aanbieder, zal Prizorg uw gegevens wissen.

3 Correctierecht
Het correctierecht geeft u het recht om correcties van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt Prizorg verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen. Het correctierecht houdt in, dat als uw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn, u om correctie kan vragen.

Dit geldt alleen voor persoonsgegevens. Het correctierecht is niet geldig voor het corrigeren van indrukken, meningen en conclusies van medewerkers van Prizorg. Corrigeren van adres is een voorbeeld wat valt onder het correctierecht. De diagnose of anamnese valt niet onder het correctierecht.
 

4 Om gegevens te laten wissen
Het recht om gegevens te laten wissen houdt in dat u Prizorg mag vragen om gegevens te wissen uit het medisch dossier. Prizorg zal zoveel mogelijk gegevens wissen, tenzij specifieke gegevens wettelijk beschikbaar moet blijven. Bijvoorbeeld vanwege het belang van een ander of omdat de gegevens nog beschikbaar moeten blijven voor het leveren van zorg.

Een vernietiging van uw gehele dossier? Dan heeft Prizorg drie maanden de tijd om aan uw verzoek te voldoen. Het kan voorkomen dat Prizorg niet aan uw verzoek kan voldoen, u zult dan een schriftelijke toelichting ontvangen.

5 Om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U kunt rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als:

U vindt dat Prizorg niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens;
Prizorg de gegevens gebruikt die niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 
Bent u niet tevreden over de privacy omgang van Prizorg? Bespreek dit dan met uw zorgverlener. Heeft u alsnog behoefte om over uw privacy te spreken? Dan kunt u dit melden bij AdCase.
Wilt u een klacht rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunt u dit doen op de website van de Autoriteit, www.Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

U heeft recht om informatie te krijgen over uw rechten, daarom publiceren wij als organisatie deze informatie op de website. U kunt ook de privacyverklaring van Prizorg hieronder downloaden.

 


Heeft u na het lezen van de privacyverklaring en informatie op de website nog vragen? Neem dan contact op Prizorg info@prizorg.nl of de onafhankelijke functionaris.