Klachtenregeling

Prizorg vindt de wensen van haar cliënten belangrijk. Als u desondanks niet tevreden bent over onze zorgverlening, dan horen wij dat graag. Prizorg zal uw klacht in de organisatie bespreken om zo het probleem te herstellen en indien mogelijk verbeteren. Hoe moeten wij het probleem oplossen en wat moeten we veranderen om het te voorkomen? Dit komt ten goede aan al onze cliënten.

De klacht kan ingediend worden door de cliënt, maar ook door familie, een vertegenwoordiger of een nauw bij de cliënt betrokkene. Het gaat alleen om de klachten omtrent de thuiszorg van Prizorg. De klacht wordt binnen 6 weken beoordeeld. 

In 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) door de Nederlandse overheid ingevoerd. Deze wet stelt dat een zorgorganisatie moet beschikken over een (onafhankelijke) klachtenfunctionaris en dat een zorgorganisatie aangesloten moet zijn bij een geschilleninstantie. Doelstelling hiervan is dat het voor cliënten en/of verwanten laagdrempelig is om een klacht in te dienen over een zorgorganisatie.
Binnen Prizorg is een Interne Klachtenfunctionaris aangesteld. Dit is de heer drs. E.W.M. (Ed) van de Bijl MHA, General Manager van Prizorg. Indien u bij de interne klachtenfunctionaris een klacht indient, zal deze onafhankelijk worden beoordeeld, zowel de zorgverleners als de bestuurders van Prizorg kunnen geen invloed uitoefenen op de behandeling van de klacht. Indien u een klacht intern in behandeling wilt laten nemen, dan kunt u gebruik maken van onderstaande formulier en deze invullen. De heer van de Bijl neemt uw klacht dan intern in behandeling, beoordeling vindt plaats binnen zes weken. Eventueel kunt u uw klacht ook per e-mail kenbaar maken: bijl@prizorg.nl   

  Klachtenformulier

  Gegevens


  klacht


   

  De geschillencommissie

  Prizorg is tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Heeft u een klacht ingediend bij Prizorg en/of de onafhankelijke klachtenfunctionaris, maar komt u niet tot een oplossing? Dan kunt u een geschil indienen bij de onafhankelijke Geschillencommissie.

  De Geschillencommissie verzamelt standpunten van beide partijen. De oplossing kan zijn mediation, onderlinge oplossing en/of bindend advies.
  De Geschillencommissie Zorg moet binnen uiterlijk zes maanden na indiening van de klacht tot een uitspraak komen over de ingediende klacht. De Geschillencommissie is bevoegd om geschillen over zaak- of personenschade tot in ieder geval €25.000 te beslechten.

  Let op: de voorwaarde is wel om de klacht eerst bij de zorgaanbieder in te dienen, in dit geval Prizorg. Als uw klacht niet tot een tevreden oplossing is gekomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie. 

  Wilt u een klacht indienen bij de geschillencommissie? Raadpleeg: 
   
   
  Geschillencommissie Zorg
  Postbus 90600
  2509 LP Den Haag
  Tel: 070-310 5380